Pyridine, 3-[5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-

Pyridine, 3-[5-(4-methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]-