1-phenyl-3-(pyridin-2-ylmethyl)urea

1-phenyl-3-(pyridin-2-ylmethyl)urea