Benzoxazole, 5-methyl-2-(4-methylphenyl)-

Benzoxazole, 5-methyl-2-(4-methylphenyl)-