4-methyl-2-(1-methylcyclohexyl)phenol

4-methyl-2-(1-methylcyclohexyl)phenol