1-(2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone

1-(2-hydroxy-4,6-dimethylphenyl)ethanone