4-(2-Methoxyphenyl)but-3-en-2-one

4-(2-Methoxyphenyl)but-3-en-2-one