2-(Trimethylsilyl)ethyl acetate

2-(Trimethylsilyl)ethyl acetate