2-Ethyl-5,6-dihydro-3-methylpyrazine

2-Ethyl-5,6-dihydro-3-methylpyrazine