2-Butenedioic acid (2Z)-, 1-[2-[(2-hydroxyethyl)phenylamino]ethyl] ester

2-Butenedioic acid (2Z)-, 1-[2-[(2-hydroxyethyl)phenylamino]ethyl] ester