3-{5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}pyridine

3-{5-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl}pyridine