3-nitrobenzoic acid- 2,2',2''-nitrilotriethanol(1:1)

3-nitrobenzoic acid- 2,2',2''-nitrilotriethanol(1:1)