N-(2-fluorophenyl)-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide

N-(2-fluorophenyl)-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxamide