4-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]benzenediazoniumato zincato chlorido(1:1:3)

4-[(2-hydroxyethyl)(methyl)amino]benzenediazoniumato zincato chlorido(1:1:3)