Boron, (cyclohexanamine)trifluoro-, (T-4)-

Boron, (cyclohexanamine)trifluoro-, (T-4)-