N-(3-ethoxyphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide

N-(3-ethoxyphenyl)-4-methylbenzenesulfonamide