5-(3-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine

5-(3-fluorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine