2-(3-chloro-4-methylbenzoyl)benzoic acid

2-(3-chloro-4-methylbenzoyl)benzoic acid