7-Chloro-5-methyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one

7-Chloro-5-methyl-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one