4-(3,4-dimethylphenyl)-N-(2-methylphenyl)-4-oxobutanamide

4-(3,4-dimethylphenyl)-N-(2-methylphenyl)-4-oxobutanamide