2-[(3,4-dichlorophenoxy)methyl]-1H-benzimidazole

2-[(3,4-dichlorophenoxy)methyl]-1H-benzimidazole