2-(4-((2-Chloro-4-nitrophenyl)azo)-N-(2-cyanoethyl)anilino)ethyl benzoate

2-(4-((2-Chloro-4-nitrophenyl)azo)-N-(2-cyanoethyl)anilino)ethyl benzoate