4-amino-N-(2-phenylethyl)benzamide

4-amino-N-(2-phenylethyl)benzamide