ethyl 4-[(4-methylphenyl)carbamoyl]-1H-imidazole-5-carboxylate

ethyl 4-[(4-methylphenyl)carbamoyl]-1H-imidazole-5-carboxylate