4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-buten-2-one

4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-buten-2-one