N-(4-fluorophenyl)-2-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]hydrazinecarboxamide

N-(4-fluorophenyl)-2-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]hydrazinecarboxamide