2,2'-(Ethylenebis(oxy))bis(1,3,2-dioxarsolane)

2,2'-(Ethylenebis(oxy))bis(1,3,2-dioxarsolane)