Benzamide, N-(3-methoxyphenyl)-2-(trifluoromethyl)-

Benzamide, N-(3-methoxyphenyl)-2-(trifluoromethyl)-