4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride

4-(Trichloromethyl)benzoyl chloride