5-Chloro-2-hydroxy-benzoic acid N'-(3-phenyl-propionyl)-hydrazide

5-Chloro-2-hydroxy-benzoic acid N'-(3-phenyl-propionyl)-hydrazide