2'-Methyl-1H,1'H-[2,5']bibenzoimidazolyl-5-ylamine

2'-Methyl-1H,1'H-[2,5']bibenzoimidazolyl-5-ylamine