METHYL 2-[[(4-METHOXYPHENYL)METHYLENE]AMINO]BENZOATE

METHYL 2-[[(4-METHOXYPHENYL)METHYLENE]AMINO]BENZOATE