Sodium 2-chloro-5-nitrobenzoate

Sodium 2-chloro-5-nitrobenzoate