2-(Dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate hydrochloride

2-(Dimethylamino)ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropionate hydrochloride