2-Methoxy-5-nitrotropone

2-Methoxy-5-nitrotropone