(2-Benzylsulfanyl-4-hydroxy-6-methyl-pyrimidin-5-yl)-acetic acid methyl ester

(2-Benzylsulfanyl-4-hydroxy-6-methyl-pyrimidin-5-yl)-acetic acid methyl ester