praseodymium(3+) ion tris(4-oxopent-2-en-2-olate)

praseodymium(3+) ion tris(4-oxopent-2-en-2-olate)