4-Bromophenyl 3-pyridyl ketone

4-Bromophenyl 3-pyridyl ketone