4-((5-Hydroxy-3-methylisoxazol-4-yl)methylene)-3-methyl-(4H)isoxazol-5-one

4-((5-Hydroxy-3-methylisoxazol-4-yl)methylene)-3-methyl-(4H)isoxazol-5-one