dilithium 2,2'-{ethane-1,2-diylbis[(carboxymethyl)imino]}diacetate(non-preferred name)

dilithium 2,2'-{ethane-1,2-diylbis[(carboxymethyl)imino]}diacetate(non-preferred name)