2-Diethylaminomethyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid

2-Diethylaminomethyl-5-phenyl-furan-3-carboxylic acid