3-(4-Oxo-4,5-dihydro-thiazol-2-ylamino)-benzoic acid

3-(4-Oxo-4,5-dihydro-thiazol-2-ylamino)-benzoic acid