1-[2-(ethyl{4-[(e)-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]phenyl}amino)ethyl]pyridinium chloride

1-[2-(ethyl{4-[(e)-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)diazenyl]phenyl}amino)ethyl]pyridinium chloride