Tris(trifluoroacetato-O)iodine

Tris(trifluoroacetato-O)iodine