1-Ethyl-4-(4-methoxy-benzenesulfonyl)-piperazine

1-Ethyl-4-(4-methoxy-benzenesulfonyl)-piperazine