2-(4-{4-nitrobenzoyl}-1-piperazinyl)pyrimidine

2-(4-{4-nitrobenzoyl}-1-piperazinyl)pyrimidine