3-(ethoxycarbonyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid

3-(ethoxycarbonyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid