Ethyl 3-(dimethylamino)-2-butenoate

Ethyl 3-(dimethylamino)-2-butenoate