(3,4-Dimethoxy-benzyl)-(1-methyl-1H-benzoimidazol-5-yl)-amine

(3,4-Dimethoxy-benzyl)-(1-methyl-1H-benzoimidazol-5-yl)-amine