1-ethyl-N-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide

1-ethyl-N-(4-fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxamide