1-(7-methoxy-10-methyl-10h-phenothiazin-2-yl)ethanone

1-(7-methoxy-10-methyl-10h-phenothiazin-2-yl)ethanone